JPN Game Links

– News Sites –
Dengeki
Famitsu
Game Watch
Gpara
ITmedia + D Games

– Developer Blogs –
Hideo Kojima - HIDEOBLOG (English)
Kenji Eno - eno blog
Tetsuya Mizuguchi - mizuguchi blog
Yoot Saito - YOOT.COM